8MW Distributed Power Station Tianjin
8MW Distributed Power Station Tianjin
20MW Mountain Power Station Shanxi
20MW Mountain Power Station Shanxi
50MW Power Station Changzhi Shanxi
50MW Power Station Changzhi Shanxi
CHNT 21.6MW Power Station Jizhou D.
CHNT 21.6MW Power Station Jizhou D.
21MW Power Station Dali Yunnan
21MW Power Station Dali Yunnan
58.4MW Mountain Power Station Guizhou
58.4MW Mountain Power Station Guizhou